Hallo! Hoe kunnen we je helpen?
Afdrukken

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden ISI Media

ISI Media – Den Haag – KvK 27283259 – BTW nr. NL002111679B75 – 1 januari 2024

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. ISI MEDIA: Opdrachtnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden;
b. Opdrachtgever: de (rechts)persoon waarmee ISI MEDIA een overeenkomst is aangegaan of waaraan ISI MEDIA een aanbod deed.

2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ISI MEDIA en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Opdrachtgever draagt er zorg voor deze algemene voorwaarden tevens van toepassing zijn op overeenkomsten tussen Opdrachtgever en derden, indien ISI MEDIA voor of namens Opdrachtgever werkzaamheden verricht in het kader van die overeenkomst.
3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door ISI MEDIA uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en/of offertes van ISI MEDIA, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
2. Offertes zijn geldig voor de in de offerte opgenomen termijn. Indien er geen termijn is opgenomen, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3. De offertes van ISI MEDIA zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.
4. Overeenkomsten komen tot stand doordat ISI MEDIA de door de Opdrachtgever geplaatste bestelling aanvaardt door middel van een mondelinge, elektronische of schriftelijke bevestiging/ondertekening van de schriftelijke overeenkomst, dan wel op het moment dat ISI MEDIA tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

4. Uitvoering overeenkomst
1.ISI Media neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid conform de eisen van goed vakmanschap.
2.Opgegeven termijnen dienen slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

5. Medewerking van de Opdrachtgever
1.Opdrachtgever zal zich naar beste vermogen inspannen om alle medewerking te verlenen en staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ISI MEDIA verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
2. De door Opdrachtgever aan ISI Media ter beschikking gestelde programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager zullen voldoen aan de door ISI MEDIA voorgeschreven specificaties.
3.Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke en tijdige nakoming van waar hij richting ISI MEDIA toe gehouden is, kan ISI Media de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten totdat Opdrachtgever wél aan zijn verplichtingen voldoet. Ook is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die aan de zijde van ISI MEDIA daardoor direct of indirect ontstaat.

6. Tarieven en Kosten
1. De door ISI MEDIA opgegeven en/of overeengekomen prijzen (genoteerd in Euro’s) zijn exclusief reis- en verblijfkosten, exclusief omzetbelasting (btw) en andere van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen, tenzij vooraf anders door partijen is overeengekomen.
2. Indien de aan de uitvoering van een overeenkomst voor ISI MEDIA verbonden kosten toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, is ISI MEDIA te allen tijde gerechtigd deze kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.

7. Betalingsvoorwaarden
1. ISI MEDIA kan aan Opdrachtgever een (aan)betaling tot 100% vragen. Pas na ontvangst van de (aan)betaling zal ISI MEDIA met de werkzaamheden aanvangen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur.
3.Verrekening met vorderingen die Opdrachtgever op ISI MEDIA stelt te hebben dan wel het opschorten van een betalingsverplichting of andere rechtshandeling door Opdrachtgever, is uitgesloten.
4.Eventuele vragen over – of bezwaren tegen – een factuur van ISI MEDIA moeten binnen 7 dagen na factuurdatum, op straffe van verval van recht, schriftelijk en gemotiveerd aan ISI MEDIA kenbaar worden gemaakt. Bij het verstrijken van de genoemde termijn geldt de factuur als onvoorwaardelijk geaccepteerd.
5.Bij niet-tijdige betaling verkeert Opdrachtgever direct in verzuim en is ISI MEDIA gerechtigd:
– buitengerechtelijke kosten van minimaal 15% in rekening te brengen;
– wettelijke rente van 8% in rekening te brengen;
– de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

8.Inschakelen van derden
1.ISI MEDIA is gerechtigd om voor de uitvoering van haar in een overeenkomst neergelegde verplichtingen gebruik te maken van externe capaciteit (waaronder onder andere wordt begrepen inschakeling van derden, externe deskundigen en/of externe capaciteit). ISI MEDIA mag dit doen op eigen initiatief en zonder toestemming van de Opdrachtgever.
2.ISI MEDIA zal bij de inschakeling van derden op eigen initiatief, volledig verantwoordelijk blijven voor de correcte uitvoering van haar in de Overeenkomst neergelegde verplichtingen.
3.De met de gebruikmaking van externe capaciteit door ISI MEDIA gepaard gaande meerkosten komen voor rekening van Opdrachtgever. ISI MEDIA zal Opdrachtgever van tevoren op de hoogte brengen over de hoogte van de meerkosten.
4.In geval Opdrachtgever ISI MEDIA expliciet verzoekt om gebruik te maken van externe capaciteit en ISI MEDIA daarmee schriftelijk instemt, zal ISI MEDIA niet aansprakelijk zijn voor de nakoming door de betreffende derden. Opdrachtgever zal uit eigen naam een overeenkomst aangaan met bedoelde derden.

9.Wijziging van de overeenkomst en meer-/minderwerk
1.Indien er tussentijdse wijzigingen in de opdracht ontstaan onder andere door toedoen van de Opdrachtgever bijvoorbeeld door voortschrijdend inzicht, het niet tijdig ter beschikking stellen van documenten, gegevens of medewerkers of wijziging in de wensen van Opdrachtgever, zal ISI MEDIA de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen in de opdracht. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit worden doorbelast aan Opdrachtgever.

10. Reclames
1. Reclames ten aanzien van de verrichte werkzaamheden moeten volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij ISI MEDIA, uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum dan wel nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen.
2.Alle vorderingen en/of aanspraken op ISI MEDIA, uit welke hoofde dan ook, vervallen binnen 3 maanden nadat deze zijn ontstaan.

11. Duur en beëindiging van de opdracht
1. De overeenkomst kan binnen 7 dagen na de opdrachtbevestiging en vóór de uitvoering is gestart schriftelijk worden geannuleerd.
2.Bij annulering van de overeenkomst is ISI MEDIA gehouden de volgende annuleringskosten in rekening te brengen:
– Annulering tot 1 week voor aanvang: 100%
– Annulering tussen 2 en 1 week voor aanvang: 50%
– Annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang: 25%
3.Overeenkomsten van bepaalde tijd mogen stilzwijgend worden verlengd met eenzelfde periode.
4.Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5. Een overeenkomst kan door beide partijen tegen het einde van een kalendermaand worden opgezegd. Dit moet gebeuren door middel van een aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een kalendermaand.
6.Indien Opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt, dan zullen de werkzaamheden en/of zaken die reeds zijn voorbereid, besteld en/of verricht zijn, op basis van het afgesproken tarief bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.Een overeenkomst voor hosting/onderhoud van websites kan tussentijds worden opgezegd maar Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie voor de resterende periode van de overeenkomst.
8.ISI MEDIA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van schade, indien:
– Opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van een of meer verplichtingen en na een redelijke termijn de tekortkoming niet heeft hersteld;
– indien na het sluiten van de overeenkomst aan ISI MEDIA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet tijdig of niet zal nakomen waardoor voortzetting van de overeenkomst niet meer van ISI MEDIA gevergd kan worden;
– Opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zoals liquidatie, (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven of schuldsanering.
9.Indien de beëindiging c.q. ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is ISI MEDIA gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten direct en indirect ontstaan. Deze vorderingen op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar.

12. Intellectueel eigendom
1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen programmatuur, websites, databestanden, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ISI MEDIA, diens leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers, tenzij anders overeengekomen.
2.Alle rechten mogen niet door Opdrachtgever, al dan niet door inschakeling van derden, zonder specifieke voorafgaande toestemming van ISI MEDIA worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, op welke wijze dan ook.

13. Licentie
1. Opdrachtgever verkrijgt een niet exclusieve licentie voor het gebruik van deze werken overeenkomstig de overeenkomst van opdracht, althans het beoogde doel waarvoor ISI MEDIA werkzaamheden heeft verricht.
2. De werken mogen slechts gebruikt worden in overeenstemming met artikel 25 Auteurswet.
3. De licentie is niet overdraagbaar. De licentie komt te vervallen indien Opdrachtgever in staat van faillissement verkeerd.
4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
5. Enig gebruik buiten deze licentie of anderszins tussen partijen overeengekomen gebruik is niet toegestaan. ISI MEDIA is in een dergelijk geval gerechtigd de licentie in te trekken zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. Tevens is ISI MEDIA gerechtigd om bij licentieoverschrijdend gebruik nogmaals de voor deze werken gefactureerde vergoeding in rekening te brengen, zonder dat daarmee een recht voor het licentieoverschrijdend gebruik ontstaat.

14. Aansprakelijkheid
1.ISI MEDIA is slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ISI MEDIA.
2.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die de Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken:
– om de tekortkoming van ISI MEDIA te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van ISI MEDIA wel aan de overeenkomst beantwoordt;
– ter voorkoming of beperking van zulke schade;
– redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
3.De hoogte van de vergoeding van de directe schade is beperkt tot:
– ten hoogste het bedrag van de gesloten overeenkomst tussen ISI MEDIA en Opdrachtgever; dan wel
– het maximaal door de verzekeraar van ISI MEDIA uit te keren bedrag; dan wel
– maximaal het declaratiebedrag over de laatste twee (2) maanden, teruggerekend vanaf het moment van aansprakelijkstelling als er sprake is van een langere looptijd dan twee (2) maanden.
4.Iedere aansprakelijkheid van ISI MEDIA voor indirecte schade is uitgesloten. Hieronder wordt begrepen, maar niet beperkt: gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, door gebruik of niet kunnen gebruiken door Opdrachtgever of derden van de dienst(en), apparatuur, programmatuur of materialen of door dataverlies aan de zijde van Opdrachtgever. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van ISI MEDIA wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens, bestanden of documenten.
5. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door ISI MEDIA te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
6. ISI MEDIA is niet aansprakelijk voor gederfde inkomsten wegens enige downtime van servers of niet werkende links op websites. Voor hosting wordt tussen partijen een Service Level Agreement gesloten.
7.Opdrachtgever zal ISI MEDIA vrijwaren en volledig schadeloosstellen voor alle aanspraken van derden, alsmede voor alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de Opdrachtgever zijn verricht.
8. ISI MEDIA zal niet aansprakelijk worden gesteld indien Opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
9.Indien ISI MEDIA een derde partij inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst van een Opdrachtgever, wordt ISI MEDIA door deze derde partij (opdrachtnemer) gevrijwaard en volledig schadeloosgesteld voor eventuele aanspraken van derden, waaronder doch niet uitsluitend, Opdrachtgever. ISI MEDIA is richting Opdrachtgever of derden niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de door ISI MEDIA ingeschakelde derde.

15. Overmacht
1.In het geval van overmacht aan de zijde van ISI MEDIA worden alle verplichtingen van ISI MEDIA jegens de Opdrachtgever voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst en andere rechtshandelingen, opgeschort.
2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van de wil van ISI MEDIA onafhankelijke omstandigheden, van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn en tot gevolg hebben dat ISI MEDIA niet (meer) in staat is zijn afspraken (volledig) na te komen. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend, begrepen: oorlog, stakingen, oproer, pandemie, uitbraak, ziekte van eigen personeel alsmede ingeschakelde derden, personeelstekort, brand, bedrijfs- en technische storingen of sluitingen bij ISI MEDIA of bij ingeschakelde externe partijen, overheidsmaatregelen die zijn opgelegd aan ISI MEDIA dan wel externe partijen waarvan ISI MEDIA afhankelijk is, sluiting van de landsgrenzen, het over onvoldoende of onjuiste gegevens beschikken dan wel als onvoldoende medewerking wordt verleend.
3.Als de overeenkomst als gevolg van overmacht nog niet is nagekomen, is ieder der partijen gerechtigd de betreffende overeenkomst tussentijds schriftelijk te beëindigen indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren.
4.Schade van Opdrachtgever als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

16.Geheimhouding
1.ISI MEDIA en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, waaronder maar niet limitatief technische gegevens, commerciële, financiële en juridische informatie.
2.Deze verplichting blijft gelden tot 24 maanden na de datum van de eindfactuur.

17. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
1. Op alle overeenkomsten met ISI MEDIA is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen ISI MEDIA en de Opdrachtgever, voortvloeiend uit de overeenkomst of andere rechtshandelingen tussen hen, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, het arrondissement Den Haag.
3. ISI MEDIA is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een kopie van de gewijzigde algemene voorwaarden zal telkens aan de Opdrachtgever worden toegezonden.