Hallo! Hoe kunnen we je helpen?
Afdrukken

Overeenkomst van Opdracht

Bij langere samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld in projecten, werkt ISI Media met een Overeenkomst van Opdracht. We volgen daarin een modelovereenkomst, zoals de Belastingdienst dit aanbiedt. Dit maakt duidelijk dat er geen loondienstbetrekking wordt beoogd. De modelovereenkomst volgt altijd de aanwijzingen van de belastingdienst, die hier te vinden zijn.

Onderstaand is een voorbeeld van zo’n Overeenkomst van Opdracht opgenomen. Bij iedere opdracht stellen wij die samen op.

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT – CONCEPT

Partijen:

De [naam opdrachtgever], gevestigd te [plaats] aan de [adres, tussen haken postcode], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam, denk aan titulatuur], hierna te noemen: “Opdrachtgever”;

en

ISI Media, gevestigd te Den Haag aan het adres [adres toevoegen], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam, denk aan titulatuur], hierna   te noemen: “Opdrachtnemer”;

gezamenlijk te noemen: “Partijen”;

Overwegende dat:

  1. Opdrachtgever werkzaam is op het gebied [toevoegen]
  2. Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan de inzet van een professional die de nodige expertise heeft [omschrijving werkzaamheden toevoegen];
  3. Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;
  4. Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7: 400 e.v. BW;
  5. Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin de arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt; deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst onder nummer 25537.1.0 d.d. 1 juni 2021 opgestelde modelovereenkomst;
  6. Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn werkzaamheden  zal verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.

Partijen komen het volgende overeen:

Artikel 1           De opdracht

  • Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende werkzaamheden te verrichten:
  • Werkzaamheden 1
  • Werkzaamheden 2
  • Werkzaamheden 3

Artikel 2           Uitvoering van de opdracht

2.1.      Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de verantwoordelijkheid voor

het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

2.2.       Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.

2.3.       Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer de benodigde bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.

2.4.       Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven over het resultaat van de opdracht.

Artikel 3           Duur van de overeenkomst

3.1.       De opdracht vangt aan [startdatum]  en wordt aangegaan tot voor de  duur van [lengte in maanden], en eindigt daarmee op [einddatum].

3.2.       Eventuele verlenging wordt tijdig en schriftelijk opnieuw vastgelegd.

3.3.      Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Artikel 4           Nakoming en vervanging

4.1.       Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de  Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 5           Opzegging overeenkomst

5.1.      De overeenkomst kan schriftelijk door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 6           Vergoeding, facturering en betaling

6.1.       Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer [uurtarief, ex BTW]. Reiskosten worden op vertoon van een factuur vergoed tegen [tarief reiskostenvergoeding] per afgelegde kilometer of gemaakte kosten voor het OV.

6.2.       Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur (doen) zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten en maandelijks worden ingestuurd.

6.3.       Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

6.4.       Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, brengt Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtnemer.

Artikel 7           Aansprakelijkheid/ schade

7.1       De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever van iedere aansprakelijkheid voor schade die

ontstaat ten gevolge van de werkzaamheden die voortvloeien uit deze overeenkomst van opdracht.

Artikel 8           Rechts- en forumkeuze

8.1.       Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.

8.2.       Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

8.3.      De werkzaamheden die voortvloeien uit deze overeenkomst van opdracht gebeuren onder werking van de Algemene Voorwaarden van de opdrachtnemer.

Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst

10.1.     Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

In tweevoud,

 

 

Plaats:
Datum:

 

…………………………

Opdrachtgever

 

 

Plaats: Den Haag
Datum:

 

…………………………

Opdrachtnemer